VillarSIPAG
VillarSIPAG

World Trade Center, Gil Puyat Ave. cor. Diosdado Macapagal Blvd., Pasay City

Alinsunod sa Data Privacy Act of 2012, pinapahintulutan ko ang Villar SIPAG na gamitin at iproseso ang mga impormasyong ibinahagi ko sa Registration Form na ito para sa layunin at maayos na pangangasiwa ng 9th OFW & Family Summit2019 lamang at para na rin sa iba pang mga layunin na naaayon sa batas.

Before you fill up the registration form below, please be ready with soft/scanned copy of the valid passport of the OFW and any of the following documents:
(Bago mag-fill up ng registration form, paki-handa ang kopya ng valid passport ng OFW at kahit ano sa mga sumusunod na mga dokumento)


   • Remittance Slip
   • OWWA Certificate of dependency/POEA Registration
   • Seaman’s Book
   • OEC
   • Allotment Certificate
   • or Employment Contract

If a relative is attending the event in behalf of the OFW, a document to support the relationship of the representative to the OFW should be provided
(Kung kamag-anak ang dadalo in behalf ng OFW, mag-submit ng dokumentong magsusuporta sa relasyon ng representative sa OFW)


For parent of single OFW
(Sa magulang ng Walang Asawa na OFW)

• OFW birth certificate where name of one parent matches the registrant
     (OFW birth certificate kung saan ang pangalan ng magulang ay tutugma
    sa rehistrante)

• ID of the registrant

For brother/sister of single OFW
(Sa Kapatid ng Walang Asawa na OFW)

• Birth certificates of OFW and his/her sibling; where name of one parent
    in both birth certificates is the same
     (Birth certificate ng OFW at Birth Certificate ng kapatid, na kung saan ang
    pangalan ng isa sa magulang ay makikita sa parehong Birth Certificates)

• Sibling must also be single

For spouse of married OFW
(Sa Asawa ng OFW)

• OFW marriage certificate

For child of married OFW
(Sa anak ng May Asawang OFW)

• Birth certificate of child where name of one parent is the OFW
     (Birth certificate ng anak kung saan isa sa mga magulang ay ang OFW)

Your registration will not be accepted unless the foregoing document requirements are attached.
(Ang inyong registration ay mababale-wala kung hindi makapag-submit ng naturang dokumento)

For more details kindly contact us on :

  • • Mobile number: 0955-9808-082 / 0915-7413-288
  • • Telephone number: (02)552-6715
  • • Email address: [email protected]


(Para sa iba pang detalye, maaring tumawag sa numerong ito 02-5526715 / 0955-9808-082 / 0915-7413-288 at mag-email sa [email protected])

Online registration will close on November 11, 2019 12noon. Those who are unable to register online can register onsite. Onsite registration opens at 7am on November 12, 2019.


How did you hear about the Summit? (Paano nalaman ang tungkol sa Summit?)
Registration Form
Fill up the Required fields ( *).
(Punuan ng mga kailangang impormasyon)
  Registrant Information
  (Impormasyon ukol sa rehistrante/nagpaparehistro)
Registrant Type
Passport Number *
(Uri ng rehistrante) (Numero ng Pasaporte)
 
Last Name * First Name * Middle Name *
(Apelyido) (Pangalan) (Apelyido bago ikinasal o Apelyido ng ina)
Status * Gender * Birth Date *
(Estado sa buhay) (Kasarian) (Petsa ng Kapanganakan)
Home Address * City/Town/Municipality/Province *
(Kasalukuyang Tirahan) (Lungsod/Munisipalidad/Probinsya)
Landline No. Mobile No. *  
(Numero ng Telepono) (Numero ng Telepono) Email Address *
 
Work Country * Years of Service * Monthly Income Range *
(Bansang Pinagtatrabahuhan) (Bilang ng Taon ng Serbisyo) (Buwanang Sweldo)
Profession *  
Will you attend this event? *
(Trabaho)  
(Pupunta ka ba sa event na ito?)
 
 Additional Information
  (Karagdagang Impormasyon)
Home Type   Number of Household Members *
(Uri ng Bahay)   (Bilang ng mga Kasama sa Bahay)
Preferred Home Location
(Ninanais na Lokasyon ng Bahay)

Page 1 of 2


 

© 2019 The 9th OFW & Family Summit 2018 | Villar SIPAG. All right reserved.